องค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญของนักมวยไทย

ขนาดและความสมส่วนของร่างกาย
ความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจ
จิตวิญญานของนักสู้
สมาธิ ปฏิภาณ ไหวพริบ
ความศรัทธาเชื่อมั่นกตัญญูต่อครูบาอาจารย์
ความไม่ประมาทและการประเมินสถานการณ์ที่เหมาะสม